Giese The August 1888

1,020,000

Quốc Gia: New Zealand

Vùng: Marlborough

Loại Vang: Trắng

Giống Nho: Sauvignon Blanc

Hết hàng