Protea Chein Blanc Anthony Rupert

350,000

Quốc Gia: Nam Phi (South African)

Vùng:

Giống nho: Swartland – Western Cape

Loại Vang: Trắng

 

 

Hết hàng